[1]
ابهریع. و قلی نژادا. 2019. تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران. 17, 1 (فوریه 2019), 157-167. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v17i1.73912.