[1]
توکلی کاخکیت.ک., بهشتیب. و کاظمیک. 2011. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. پژوهشهای زراعی ایران. 8, 2 (ژانویه 2011), 194-202. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v8i2.7517.