[1]
مومنیم. و مساواتیم. 2011. شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. پژوهشهای زراعی ایران. 8, 4 (مارس 2011), 698-707. DOI:https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7962.