(1)
پیرسته انوشهه.; امامی.; سحرخیزم. ج. ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی. GSC 2012, 9, 95-102.