(1)
شورم.; مندنیف. اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در گلخانه. GSC 1, 10, 133-142.