(1)
ایزدی دربندی ا.; محمدیان م.; یانق ع.; زرقانی ه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum). GSC 2012, 10, 335-345.