(1)
احمدی آغ تپها.; قنبریا.; سیروس مهرع.; سیاه سرب.; اصغری پورم. اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica. GSC 2013, 11, 200-207.