(1)
کمندیک.; نظامین.; کوچکیک.; نصیری محلاتین. م. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد. GSC 2010, 6, 371-382.