(1)
مختاریو.; کوچکیع.; نصیری محلاتیم.; جهانم. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. GSC 2013, 11, 401_407.