(1)
زارع ابیانهح.; بیات ورکشیم. بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی. GSC 2014, 12, 403-416.