(1)
احمدی داناف.; غیبیم.; اردکانیم.; پاکنژادف. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium Meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن. GSC 2016, 15, 536-545.