(1)
رضوانی مقدمپ.; امیریم.; احیاییح. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum Indicum L.). GSC 2015, 13, 34-42.