(1)
ابهری ع.; قلی نژاد ا. تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. GSC 2019, 17, 157-167.