(1)
توکلی کاخکی ت. ک.; بهشتی ب.; کاظمی ک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. GSC 2011, 8, 194-202.