(1)
توکلی کاخکیت. ک.; بهشتیب.; کاظمیک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. GSC 2011, 8, 194-202.