(1)
مومنی م.; مساواتی م. شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. GSC 2011, 8, 698-707.