پیرسته انوشهه., امامی., & سحرخیزم. ج. (2012). ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی. پژوهشهای زراعی ایران, 9(1), 95-102. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10501