شورم., & مندنیف. (1). اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه. پژوهشهای زراعی ایران, 10(1), 133-142. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i1.14484