احمدی آغ تپها., قنبریا., سیروس مهرع., سیاه سرب., & اصغری پورم. (2013). اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica. پژوهشهای زراعی ایران, 11(1), 200-207. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i1.24130