کمندیک., نظامین., کوچکیک., & نصیری محلاتین. م. (2010). بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد. پژوهشهای زراعی ایران, 6(2), 371-382. https://doi.org/10.22067/gsc.v6i2.2444