مختاری و., کوچکی ع., نصیری محلاتی م., & جهان م. (2013). مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. پژوهشهای زراعی ایران, 11(3), 401_407. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i3.29695