زارع ابیانهح., & بیات ورکشیم. (2014). بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی. پژوهشهای زراعی ایران, 12(3), 403-416. https://doi.org/10.22067/gsc.v12i3.42216