احمدی داناف., غیبیم., اردکانیم., & پاکنژادف. (2016). ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن. پژوهشهای زراعی ایران, 15(3), 536-545. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i3.45990