رضوانی مقدمپ., امیریم., & احیاییح. (2015). اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.). پژوهشهای زراعی ایران, 13(1), 34-42. https://doi.org/10.22067/gsc.v13i1.48314