ابهریع., & قلی نژادا. (2019). تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران, 17(1), 157-167. https://doi.org/10.22067/gsc.v17i1.73912