توکلی کاخکیت. ک., بهشتیب., & کاظمیک. (2011). اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. پژوهشهای زراعی ایران, 8(2), 194-202. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i2.7517