مومنیم., & مساواتیم. (2011). شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. پژوهشهای زراعی ایران, 8(4), 698-707. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7962