پیرسته انوشهه.; امامی.; سحرخیزم. ج. ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 1, p. 95-102, 12 فوریه 2012.