شورم.; مندنیف. اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گلخانه. پژوهشهای زراعی ایران, v. 10, n. 1, p. 133-142, 11.