احمدی آغ تپها.; قنبریا.; سیروس مهرع.; سیاه سرب.; اصغری پورم. اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica. پژوهشهای زراعی ایران, v. 11, n. 1, p. 200-207, 24 جولای 2013.