کمندیک.; نظامین.; کوچکیک.; نصیری محلاتین. م. بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد. پژوهشهای زراعی ایران, v. 6, n. 2, p. 371-382, 28 فوریه 2010.