مختاریو.; کوچکیع.; نصیری محلاتیم.; جهانم. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 11, n. 3, p. 401_407, 17 دسامبر 2013.