مختاری و.; کوچکی ع.; نصیری محلاتی م.; جهان م. مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 11, n. 3, p. 401_407, 17 dez. 2013.