زارع ابیانهح.; بیات ورکشیم. بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 12, n. 3, p. 403-416, 10 دسامبر 2014.