احمدی داناف.; غیبیم.; اردکانیم.; پاکنژادف. ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن. پژوهشهای زراعی ایران, v. 15, n. 3, p. 536-545, 15 اکتبر 2016.