رضوانی مقدمپ.; امیریم.; احیاییح. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.). پژوهشهای زراعی ایران, v. 13, n. 1, p. 34-42, 12 جولای 2015.