ابهریع.; قلی نژادا. تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری. پژوهشهای زراعی ایران, v. 17, n. 1, p. 157-167, 23 فوریه 2019.