توکلی کاخکی ت. ک.; بهشتی ب.; کاظمی ک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. پژوهشهای زراعی ایران, v. 8, n. 2, p. 194-202, 31 jan. 2011.