توکلی کاخکیت. ک.; بهشتیب.; کاظمیک. اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم. پژوهشهای زراعی ایران, v. 8, n. 2, p. 194-202, 31 ژانویه 2011.