مومنیم.; مساواتیم. شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر. پژوهشهای زراعی ایران, v. 8, n. 4, p. 698-707, 9 مارس 2011.