پیرسته انوشههادی, امامیحیی, و سحرخیزمحمد جمال. 2012. “ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (1), 95-102. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10501.