شورمحمود, و مندنیفرزاد. 1. “اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در گلخانه”. پژوهشهای زراعی ایران 10 (1), 133-42. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i1.14484.