ایزدی دربندی ابراهیم, محمدیان مهدی, یانق عبدالجلیل, و زرقانی هادی. 2012. “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum Indicum)”. پژوهشهای زراعی ایران 10 (2), 335-45. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i2.16217.