احمدی آغ تپهامیر, قنبریاحمد, سیروس مهرعلیرضا, سیاه سربراتعلی, و اصغری پورمحمدرضا. 2013. “اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica”. پژوهشهای زراعی ایران 11 (1), 200-207. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i1.24130.