کمندیکمندی, نظامینظامی, کوچکیکوچکی, و نصیری محلاتینصیری محلاتی. 2010. “بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران 6 (2), 371-82. https://doi.org/10.22067/gsc.v6i2.2444.