مختاریویدا, کوچکیعلیرضا, نصیری محلاتیمهدی, و جهانمحسن. 2013. “مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی”. پژوهشهای زراعی ایران 11 (3), 401_407. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i3.29695.