زارع ابیانهحمید, و بیات ورکشیمریم. 2014. “بررسی آماری روند بلند مدت سه متغیر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت سالانه هفده محصول زراعی خراسان رضوی”. پژوهشهای زراعی ایران 12 (3), 403-16. https://doi.org/10.22067/gsc.v12i3.42216.