احمدی دانافاطمه, غیبیمحمدنبی, اردکانیمحمدرضا, و پاکنژادفرزاد. 2016. “ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium Meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تأثیر کاربرد مولیبدن”. پژوهشهای زراعی ایران 15 (3), 536-45. https://doi.org/10.22067/gsc.v15i3.45990.