رضوانی مقدمپرویز, امیریمحمدبهزاد, و احیاییحمیدرضا. 2015. “اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum Indicum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 13 (1), 34-42. https://doi.org/10.22067/gsc.v13i1.48314.