ابهریعباس, و قلی نژاداسماعیل. 2019. “تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری”. پژوهشهای زراعی ایران 17 (1), 157-67. https://doi.org/10.22067/gsc.v17i1.73912.