توکلی کاخکیتوکلی کاخکی, بهشتیبهشتی, و کاظمیکاظمی. 2011. “اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم”. پژوهشهای زراعی ایران 8 (2), 194-202. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i2.7517.