مومنیمومنی, و مساواتیمساواتی. 2011. “شبیه‌سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت‌های آزمایشی با نرخ متغیر”. پژوهشهای زراعی ایران 8 (4), 698-707. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7962.