پیرسته انوشهه., امامی. و سحرخیزم. ج. (2012) “ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علفهرز یولاف وحشی”, پژوهشهای زراعی ایران, 9(1), صص 95-102. doi: 10.22067/gsc.v9i1.10501.